Dr. Borszéki Béla György szerkesztésében megjelent A Kárpát-medence ásvány- és gyógyvizei című könyv. 

 

Az ásvány- és gyógyvíz-forrásoknak a történelmi idôkben is kiemelt szerepe volt, de napjainkban világszerte felértékelôdött a felszíni eredetû szennyezésektôl védett, természetes, kedvezô élettani hatású oldott anyagokat tartalmazó felszín alatti víz, ami a Kárpát-medencének különösen értékes kincse. Egy évtizede az erdélyi Csíkszeredában tartott tudományos konferencián − amelyet a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem a Felszín Alatti Vizekért Alapítvánnyal közösen rendezett − a jelenlévôk elhatározták, hogy könyvet írnak a Kárpát-medence ásványvizeirôl. Az volt a cél, hogy ennek a Kárpátok által határolt történelmi, földrajzi, geológiai egységnek a gazdag és értékes vízkészletével, valamint az ásványvizek kutatásának, feltárásának, mi nôsítésének, hasznosításának történetével és módszereivel megismertessék az olvasót. A résztvevô szakemberek az azóta évente megrendezett konferenciákon − melyek rendezéséhez csatlakozott a Miskolci Egyetem is − számos elôadással járultak hozzá az ásványvízzel kapcsolatos ismeretekhez. A konferenciák színhelye Csíkszeredán kívül Miskolctapolca, Egerszalók és Her kulesfürdô volt. A konferenciákon a tervezett könyv tartalmát képezô ismeretek− sok más információ mellett is − elhangzottak és a résztvevô szakemberek szûkebb körében nyomtatásban is hozzáférhetôvé váltak.
Anyagiak híján az eredetileg tervezett könyv akkor nem valósult meg, de a gondolat nem felejtôdött el és mára már néhány palackozó vállalat segítségével pénzt is sikerült szerezni. Így született meg „A Kárpát-medence ásvány- és gyógyvizei”-rôl szóló könyv egy szélesebb olvasóközönség számára. A könyv írói ismert szakemberek, akik szakmai ismereteik mellett az ásványvíz iránti elkötelezettségükrôl munkájuk során már eddig is tanúbizonyságot tettek. A könyv tartalmát és annak érthetôségét tekintve úgy készült, hogy annak tudományos szintje ne sérüljön, de azt egy átlagos mûveltséggel rendelkezô olvasó is meg értse. A különbözô fejezeteket más-más szakember írta, így elkerülhetetlenül helyenként kisebb átfedés van a dolgozatok között, amely azonban reméljük nem zavarja az olvasót. A fejezetek szerzôi az ásványvizek italkénti hasznosítására helyezték a hangsúlyt és kevésbé annak gyógyhatására, ezért kevesebb szó esik például a fürdôterápiáról.
A könyv tartalmát tekintve két nagyobb egységbôl áll. Az elsô fejezetek tartalmazzák a Kárpát-medence ásványvíz hasznosításának történetét, az ás vány- és gyógyvizek története során született törvényeket és rendeleteket, a Kárpát-medence földtani áttekintését, izotóp vízföldtani jellemzôit (pl. a víz korát), a vízfeltörések kísérô jelenségeit (pl. mofetták), a vízkészletek védelmét. Egy következô egység tartalmazza az ásványvizek feltárását (kút), az ásvány- és gyógyvizek kémiáját és mikrobiológiáját, a makro-és mikroelemek felszívódását az ásványvizekbôl valamint az ásványvíz gyógyászati (balneoterápia) és italkénti (palackozás) hasznosítását. A könyv melléklete tartalmazza a Magyarországon és Romániában (Erdélyben) palackozott természetes ásvány- és gyógyvizek legfontosabb, a vízre jellemzô összetételét.
Ezt a könyvet reményeink szerint jól tudja majd használni a szakember, a felsôfokú tanintézetek hallgatója, de az érdeklôdô laikus olvasó is. Úgy gondoljuk, hogy ezzel a könyvvel részben sikerül kielégíteni azt az igényt, amely a természetes ásvány- és gyógyvízzel kapcsolatban az érdeklôdôben felmerül.